Desligamento Automático
PShutdown

PShutdown

Downloads: 314
| |
SmartPower

SmartPower

Downloads: 968
| |
Desliga aí! sleep

Desliga aí! sleep

Downloads: 64488
| |
Desliga PC!!!

Desliga PC!!!

Downloads: 219002
| |
Watch 4 Idle

Watch 4 Idle

Downloads: 180
| |
MDT EasyShutDown

MDT EasyShutDown

Downloads: 88
| |
Timer for Mac

Timer for Mac

Downloads: 623
| |
Desliga aí!

Desliga aí!

Downloads: 1658
| |
Apowersoft Windows Shutdown Assistant

Apowersoft Windows Shutdown...

Downloads: 508
| |
Auto Run Utility

Auto Run Utility

Downloads: 79
| |
Shutdown Automaton Portable

Shutdown Automaton Portable

Downloads: 296
| |
Shutdown Automaton

Shutdown Automaton

Downloads: 370
| |
DigitClock

DigitClock

Downloads: 1817
| |
Auto ShutDown Freeware Edition

Auto ShutDown Freeware Edition

Downloads: 736
| |
ShutDown Manager 2012

ShutDown Manager 2012

Downloads: 145
| |
Caffeine para Mac

Caffeine para Mac

Downloads: 365
| |
Sleepwalker Shutdown Timer

Sleepwalker Shutdown Timer

Downloads: 125
| |
Auto Power Switch

Auto Power Switch

Downloads: 254
| |
Suspend Tool

Suspend Tool

Downloads: 632
| |
Wise Auto Shutdown Portable

Wise Auto Shutdown Portable

Downloads: 995
| |
ou
or